Főoldal Hírek Átólzéig Változás a munkaerő kölcsönzés adózásában

Változás a munkaerő kölcsönzés adózásában

15 perc átlagos olvasási idő
0
1,253
 ehaccp_topbanner3.jpg

Változás a munkaerő kölcsönzés adózásában

 

 

2015. január 1-jétől fordítottan adózik a munkaerő kölcsönzése, kirendelése, személyzet rendelkezésre bocsátása valamint az iskolaszövetkezet szolgáltatása – tudatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye. 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 2015. január 1-jétől hatályos 142. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a szolgáltatás igénybevevője fizeti az adót „a termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz – ideértve azt is, ha az nem kötött építési hatósági engedélyhez vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz – munkaerő kölcsönzése, kirendelése, személyzet rendelkezésre bocsátása, illetve iskolaszövetkezet szolgáltatásának igénybevétele esetében”

 

A fordított adózás alá tartozó szolgáltatások köre 

Az Áfa tv. 2014. december 31-éig hatályos 142. § (1) bekezdés c) pontja alapján eddig az időpontig csak az olyan munkaerő kölcsönzés, kirendelés, illetőleg személyzet rendelkezésre bocsátás tartozott fordított adózás alá, amely az építési-szerelési munkával létrehozott, ingatlan-nyilvántartásban bejegyzendő ingatlan jogosultnak való átadásaként termékértékesítésnek minősülő esethez, vagy építési hatósági engedély-köteles vagy építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött, ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására – ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is – irányuló, szolgáltatásnyújtásnak minősülő építési-szerelési és egyéb szerelési munkához történt.

Az Áfa tv. 2015. január elsejétől hatályos előírása alapján a munkaerő kölcsönzés, kirendelés és a személyzet rendelkezésre bocsátása fordított adózás alá tartozását ezen időponttól kezdődően nem befolyásolja, hogy az ellenérték fejében kölcsönzött, kirendelt, rendelkezésre bocsátott munkaerő milyen termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás megvalósulását szolgálja. Ugyanakkor egyes speciális igénybevevők esetén (pl. közhatalmi tevékenységet végzők, egyházak, alapítványok) – a fordított adózás hatálya alá tartozás vizsgálatakor – figyelemmel kell lenni arra, hogy a munkaerő kölcsönzés, kirendelés vagy a személyzet rendelkezésre bocsátása kapcsolódik-e Áfa tv. szerinti termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz. E tekintetben nem az a döntő tényező, hogy a kölcsönzött, kirendelt, rendelkezésre bocsátott munkaerő magában a termékértékesítésben, szolgáltatásnyújtásban részt vesz-e, hanem az, hogy a munkaerőt az igénybevevő adóalany az Áfa tv. értelmében termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás érdekében hasznosítja. A munkaerő kölcsönzés, kirendelés illetőleg személyzet rendelkezésre bocsátás fogalmát az Áfa tv. nem határozza meg, azok tekintetében a köznapi értelmezés az irányadó. Azt, hogy egy adott szerződést (ügyletet) e fogalmak alá tartozónak kell-e tekinteni, nem a szerződés (ügylet) elnevezése, hanem valódi gazdasági tartalma alapján kell megítélni.

Továbbá, az iskolaszövetkezet valamennyi munkaerő kölcsönzéshez, kirendeléshez, személyzet rendelkezésre bocsátáshoz hasonló jellegű, ellenérték fejében nyújtott szolgáltatása fordított adózás alá esik.

 

A fordított adózás alkalmazásának személyi feltételei

Az Áfa tv. 2015. január 1-jétől hatályos 142. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szolgáltatások esetében is az Áfa tv. 142. § (3)-(4) bekezdéseire figyelemmel kell megállapítani, hogy a fordított adózás alkalmazásának személyi feltételei fennállnak-e, az adófizetésre ugyanis csak ebben az esetben lehet kötelezett a szolgáltatást igénybevevő. Az Áfa tv. 142. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a fordított adózás alkalmazásának feltétele, hogy az ügylet teljesítésében érintett felek mindegyike (tehát mind a szolgáltatásnyújtó, mind a szolgáltatást igénybevevő) belföldön nyilvántartásba vett általános forgalmi adóalany legyen, és az érintett felek egyikének se legyen olyan (az Áfa tv-ben szabályozott) jogállása, amelynek alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető. Ilyen jogállásnak minősül például az alanyi adómentesség: így az alanyi adómentes adóalany akár nyújtóként, akár igénybevevőként jelenik meg az Áfa tv. 142. § (1) bekezdés c) pontja alá tartozó ügyletben, a fordított adózás nem alkalmazható. Ugyanakkor a kizárólag közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységet végző adóalanytól az adó egyebekben követelhető, tehát a fordított adózás alkalmazásának személyi feltételét az ilyen adóalany teljesíti. Az Áfa tv. 142. § (4) bekezdése rögzíti továbbá, hogy az előzőek alkalmazásában belföldön nyilvántartásba vett adóalanynak tekintendő az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (Eva) hatálya alá tartozó adóalany is.

 

A fordított adózás alkalmazására való áttérés

Az Áfa tv. 2015. január 1-jétől hatályos 142. § (1) bekezdés c) pont alkalmazására való áttérés kapcsán az Áfa tv. ugyanezen időponttól hatályos 294. §-ában megfogalmazottak az irányadóak. A 2014. december 31-éig egyenes adózás alá tartozó munkaerő kölcsönzési, kirendelési, személyzet rendelkezésre bocsátási, iskolaszövetkezeti szolgáltatások közül 2015. január 1-jétől azokra kell fordított adózást alkalmazni, amelyeknek az Áfa tv. szerinti teljesítési időpontja 2015. január 1-jére vagy azt követő napra esik. A főszabálytól eltérően azonban nem kell a fordított adózást alkalmazni az olyan 2015. január 1-jén illetve azt követően teljesített, fent felsorolt szolgáltatások esetében, amelyek után a szolgáltatás igénybevevője által fizetendő adó megállapításának az időpontja 2015. január 1-jét megelőző időpontra esne (ide nem értve természetesen az olyan szolgáltatást, amely az Áfa tv. 2014. december 31-éig hatályos 142. § (1) bekezdése alapján esik a fordított adózás alá). A 2014. december 31-ét követő teljesítési időpontra tekintettel fordított adózás alá tartozó olyan, fent említett szolgáltatás esetében pedig, amelyek után az Áfa tv. 2014. december 31-ig hatályos előírásai alapján az adót a szolgáltatás nyújtójának kellett fizetnie (azaz a szolgáltatás egyenesen adózott), és amelyhez kapcsolódóan 2015. január 1-jét megelőzően előleg kapcsolódott (előleget írtak jóvá, vettek kézhez), a fordított adózás csak az adóalapnak az előleg adót nem tartalmazó összegével csökkentett részére alkalmazandó.

OrientPress Hírügynökség (OPH)/Pixabay

Töltsön be további kapcsolódó cikkeket
Töltsön be további cikkeket Asztalos István
Töltsön be továbbiakat Átólzéig

Cikk ajánló

KÁN Egyetemi Napok – a Dunántúl legnagyobb agrárrendezvénye

Sajtótájékoztató keretében ismertették a szeptember 27-29. között megrendezésre kerülő KÁN…